2/25/17: Boys' Varsity Hockey v Hotchkiss - Taft School