1/13/16: Girls' JV Hockey v Simsbury - Taft School