2/10/18: Girls' Varsity Basketball v Hotchkiss - Taft School