2/13/16: Girls' Varsity Basketball v Hotchkiss - Taft School