3/6/15: Girls' varsity Basketball v Hotchkiss - Taft School