2/10/18: Girls' Varsity Hockey v Hotchkiss - Taft School