2/25/17: Girls' Varsity Hockey v Hotchkiss - Taft School