12/15/16: PKO Tournament, Girls' Varsity Hockey v Hotchkiss - Taft School