1/21/17: Girls' Varsity Squash v Hotchkiss - Taft School