12/2/17: Girls' Varsity Squash v Nobles - Taft School