12/6/14: Girls' Varsity Squash v Nobles - Taft School